ស៊ីសុផុន

ស៊ីសុផុន

U.S.A International School opened its doors to its first branch in Battambang province in 2001. Now 17 years later, through diligence and hard work, U.S.A International School has become one of the top educational institutions in Cambodia. USAIS accepts no less than academic excellence from its staff, and provide students with the highest quality education available.

Programs List

Program Language Duration
International Program English Full-time
Adult English Program English Part-time

Our branch is also an International Testing Center for Cambridge Exam and IELTS.
If you would like to take this test and get your Cambridge English Certificate, contact us here.

Calendars & Schedules

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសអូស្រ្តាលី ឆ្នាំ២០១៩

អ្នកណាចង់ទៅអូស្រ្តាលីខ្លះ លើកដៃ🖐️🖐️🖐️?

🏃 ឆាប់ឡើង ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះហើយណា😋🔥

ព័ត៌មានបន្ថែម : 012 305 806 / 015 305 806

Each academic year has 4 terms. Schedules vary depending on provinces.

Holiday

01 January 2019 International New Year
07 January 2019 Victory Day on the Genocidal Regime

Click on the red markers for each location’s name & address

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this