ភ្នំពេញ

ភ្នំពេញ

U.S.A International School opened its doors to its first branch in Battambang province in 2001. Now 17 years later, through diligence and hard work, U.S.A International School has become one of the top educational institutions in Cambodia. USAIS accepts no less than academic excellence from its staff, and provide students with the highest quality education available.

Programs List

Program Language Duration
International Program English Full-time
Adult English Program English Part-time

Our branch is also an International Testing Center for Cambridge Exam and IELTS.
If you would like to take this test and get your Cambridge English Certificate, contact us here.

Calendars & Schedules

ដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់ប្រទេសអូស្រ្តាលី ឆ្នាំ២០១៩

អ្នកណាចង់ទៅអូស្រ្តាលីខ្លះ លើកដៃ🖐️🖐️🖐️?

🏃 ឆាប់ឡើង ឈប់ទទួលពាក្យថ្ងៃទី ៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ នេះហើយណា😋🔥

ព័ត៌មានបន្ថែម : 012 305 806 / 015 305 806

Each academic year has 4 terms. Schedules vary depending on provinces.

Holiday

01 January 2019 International New Year
07 January 2019 Victory Day on the Genocidal Regime
02-06 February 2019 School Annual Evaluation
19 February 2019 Buddish Makha Bucha Day
08-09 March 2019 International Women’s Day
12-17 April 2019 Khmer New Year
01 May 2019 International Labor Day
13-15 May 2019 King Norodom Sihamoni’s Birthday
18 May 2019 Buddish Visakha Bucha day
20 May 2019 National Day of Remembrance
22 May 2019 Royal Ploughing Day
01 June 2019 International Children Day
18 June 2019 Queen Mother’s birthday
24 September 2019 Constitution Day
27-30 September 2019 Pchum Ben Day
15 October 2019 Commemoration day of King Norodom Sihanouk
23 October 2019 Paris Peace Agreement
29 October 2019 King Sihamoni Coronation day
09 November 2019 Independence Day
10-12 November 2019 Water Festival
10 December 2019 International Human Rights Day

Click on the red markers for each location’s name & address

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this